بانک اطلاعات کردیتی، مجموعه کاملی است از اطلاعات مفید کردیتی که در قالب متن، برنامه های صوتی و تصویری آماده شده استبانک اطلاعات کردیتی، مجموعه کاملی است از اطلاعات مفید کردیتی که در قالب متن، برنامه های صوتی و تصویری آماده شده است.
در کشور امریکا و کانادا موضوع کردیت یکی از مفاهیم مهمی است که هر فرد برای زندگی در این کشور نیاز دارد اطلاعات کاملی در مورد نحوه عملکرد آن بداند و این برنامه بعنوان اولین برنامه فارسی در زمینه کردیتو کاهش بدهی های مالی سعی دارد که اطلاعات مفیدی را به صورت منظم دراختیار جامعه ایرانی مقیم آمریکا و کاناد بگذارد.

این برنامه توسط شرکت زنیت آماده شده که بعنوان تخصصی ترین شرکت حل مشکلات کردیتی در آمریکا شناخته می شود.


شرکت زنیت توسط اقایان "مانی حاتمی" و"آرش زاد "که اولین ایرانیان دارای بورد تخصصی مشاوره کردیت در جامعه ایرانی هستند با هدف ترویج فرهنگ کردیت و حل مشکلات کردیتی در جامعه ایرانیان آمریکا تاسیس شد.

این شرکت با کادر متخصص و کار آزموده ایرانی و آمریکایی خود، تلاش در بهبود اعتبار مالی و کاهش بدهی های اشخاص دارد .
گروه Zenith Financial Group از آغازاولین سال فعالیت خود در جامعه ایرانی، بعنوان تخصصی ترین تیم ترمیم کردیت شناخته شدە و تا کنون باهدف افزایش آگاهی ایرانیان مقیم آمریکا درباره کردیت، گام های فرهنگیواقتصادی موثری نیز برداشته است. شایان توجە است کە تمامی این خدمات بطور رایگان بوده و تنها با تماس با شماره تلفن ۸۱۸۲۰۰۰۰۰۰ این خدمات بطور صد درصد رایگان در اختیارهم وطنان ایرانی قرارداده خواهد شد.

از جمله خدمات رایگان این مجموعە می توان به موارد زیر اشاره کرد :
دریافت کردیت ریپورت و کردیت اسکور
تحلیل و آنالیز کردیت ریپورت
مشاوره در زمینه مشکلات کردیتی و بدهی های مالی

همچنین درزمینه خدمات فرهنگی این شرکت همینقدر بس که تنها در سال جاری، بیش از ۱۰۰ برنامه تلویزیونی و رادیویی در راستای اطلاع رسانی به جامعه ایرانی ارائه شده است. برنامه های منظم رادیویی از رادیو ایرانموج ۶۷۰AM در لس آنجلس ، توسط آقای مانی حاتمی وبرنامه های تلویزیونی آن از شبکە GEM ONE، توسط آقای آرش زاد به سمع و نظرمخاطبین ایرانی این دو رسانه می رسد.

گروه زنیت با اتکا به سالها سابقه فعالیت موثر در زمینە کردیت در آمریکا و تشخیص دلایل افزایش و یا کاهش کردیت اشخاص و شرکتها، با تیمی متخصص و تحصیل کرده، به این افتخار نائل گردید تا بعنوان «تخصصی ترینشرکت کردیت ریپیر» شناخته شود.

قابل ذکر است که سرویس Credit Repair یا بهبود وضعیت کردیت، در صورتیکە درست اجرا شود، یک سرویس کاملاً قانونی است که شما هم می توانید برای حل مشکلات کردیتی خود به صورت انفرادی اقدام کنید و لزوما نیاز بهیک شرکت کردیت ریپیر ندارید. Bank credit information, credit collection that is full of useful information in the form of text, audio and video programs prepared.
In America and Canada subject to credit is one of the important concepts that every person living in this country needs to know detailed information about how it works and it's the first Persian appin the field of credit and the debt is useful information financial try on a regular basis provides the Iranian community in America and Canada have.

The program prepared by Zenit as the most specialized company in America known credit problems.


Zenit company by Mr. "Mani Hatami" and "Arash birth", the first Iranian in Iran are Board Certified Credit Counseling to promote a culture of credit and credit problems in Iranian society America wasfounded.

The company has experienced staff and the Iranians and the Americans, trying to improve people's credit and debt.
Group Zenith Financial Group of Ghazavlyn years in Iranian society, known as the most professional team credit repair and has aimed to raise awareness about credit Iranians in America, cultural,economic and effective steps are taken. It is worth noting that all these services are free of charge and only a contact phone number 8182000000 This service will put one hundred percent freeAkhtyarhm Iranian compatriots.

Among the free services of this series are as follows:
Get Credit Report and Credit Score
Analysis Credit Report
Advice on credit problems and financial liabilities

The company is also in the field of cultural services equally suffice to say that this year alone, more than 100 television and radio programs aimed at informing the community is provided. Iran'sregular program of radio wave radio 670AM in Los Angeles, by Mr. Mani Hatami network television programs GEM ONE, by Mr. Arash birth to the attention of the Iranian Nzrmkhatbyn reaches the twomedia.

Zenith Group is relying on years of experience in the field of credit in America and to identify reasons for the increase or reduction in personal and corporate credit, and educated by an expertteam, which was honored to be the "most specialized credit company Rypyr" be known.

Notably, Credit Repair Service or improve credit, if properly executed, a completely legal service is that you can individually apply for your credit problems and do not necessarily need to have acompany credit Rypyr.
Tags: Free download بانک اطاعات کردیتی 1.0.1 apk app latest version for android
... Read more

Latest Version

Packagecom.zenithfg.appfa
Version1.0.1
Updated2017-02-05 (3 years ago)
Installs N/A
qr-code

Download APK with more options for بانک اطاعات کردیتی:

  • CPU: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64
  • Android TV, Tablet, ...
  • Android: 4.4, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, ...
See more »