Treasure hunting - training underwater - an easy way to get rich


پیشینه وتاریخ ایران پیوندی تنگ وناگسستی باسرگذشت تاریخ باستان جهان دارد. و این سرزمین اهورایی که سرزمین هزاره هاست دربخش هایی از این دیرینه بوم دانایان ودلیران نخستین کانون ها وخواستگاهای شهر ایینی (تمدن) پدیدار شده است .پیوندهای سرشتین وساختاری ،گرامی وگوهرین که انها را ،در ژرفاها وشالوده های آیینی و فرهنگ و منش ایرانی، می باید جستو یافت تابتوان ان ها را از پرده های ستبر وپوشیدگی ونهفتگی در بدر آورد و بر افتاب افکند،
درهمین راستا تیم مدیریتی تفسیر علائم باستان بر آن شدیم تا نرم افزاری طراحی کنیم جهت آموزش شما دوستان و سروران وهمراهان همیشگی استاد پوارو بزرگ .
این نرم افزار زیر نظر مستقیم استاد پوارو اداره خواهد شد و شامل ویس های آموزشی ونظرات کارشناسی استاد پوارو میباشد که جهت آموزش مبتدی و حرفه ای شما همراهان وسروران گرامی میباشد دراین نرم افزار بران شدیم تا با آموزش شما همراهان گرامی جلوی کلاه برداری و شیادی استاد نماهای مجازی را بگیریم و باکمک شما همراهان و سروران گرامی دست همه این افراد کلاه بردار را رو کنیم ،
و در آخرتلاش وکوشش فرخنده وزیبنده استاد پوارو بزرگ را ارج مینهیم ومیستاییم واز درگاه دادار بی چون برای او کامکاری وبختیاری روزافزون وزندگانی بشگون وهمایون آرزو میکنیم.
Tags: Free download تفسیر علائم باستانی استاد پوارو 1.0.0 apk app latest version for android
... Read more

Latest Version

Packageapp.abbas.ahmadi
Version1.0.0 (100008)
Updated2019-09-20 (3 months ago)
Installs 10+
qr-code
See more »