رمان ماهی عاشق icon

رمان ماهی عاشق

7 · Oct 10, 2019

Download رمان ماهی عاشق APK for Android - Free - Latest Version

qr

Latest Version

Version7 (-1)
UpdatedOct 10, 2019
Developerapp hasti
IDmahiashegh.com
InstallsN/A
CategoryApps, Books & Reference

رمان ماهی عاشق app

قسمتی از متن
قدرت اينو نداشتم که از جام تکون بخورم با ديدن سرخي خوني که کف پله
ريخته شده بود بي اختيار جيغ کوتاهي کشيدم ديگه نمي تونستم وزنمو روي
پاهاي سستم تحمل کنم و روي دو زانو افتادم وحشتزده اشک از چشمهام جاري شد
و به دستهاي لرزانم نگاه کردم چطور تونسته بودم چنين کاري بکنم؟! چطور
تونسته بودم چطور؟؟؟ من من چيکار کرده بودم ؟!!!
با پشت دست اشکامو پاک کردم و سعي کردم نگاهم به لکه ي خون روي زمين نيافته
اما .......
Read more

You May Also Like