គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៩ icon

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៩

1.0 · Apr 08, 2020

Download គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៩ APK for Android - Free - Latest Version

qr

Latest Version

Version1.0 (1)
UpdatedApr 08, 2020
Developeritheareth
IDcom.blogspot.camsmilingworld.khmermathsgradenine
Installs50+
CategoryApps, Education

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៩ app

9th grade math is designed to make it easier for students to study automatically

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៩ ជាកម្មវិធីដែលដកស្រងចេញពីកម្មវិធីរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារបស់ប្រទេសកម្ពុជាសំរាប់ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យដើម្បីត្រៀមប្រលងសញ្ញាប័ត្របឋមភូមិ។

មានមេរៀន៖

គណៈកម្មការនិពន្ធ និង អារម្ភកថា
មេរៀនទី១ ចំនួនអសនិទាន
មេរៀនទី២ សមាមាត្រ
មេរៀនទី៣ កន្សោមពីជគណិត
មេរៀនទី៤ សមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាត
មេរៀនទី៥ វិសមីការដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាត
មេរៀនទី៦ បំណែងចែកប្រេកង់
មេរៀនទី៧ មធ្យមស្ថិតិ
មេរៀនទី៨ ប្រូបាប
មេរៀនទី៩ ចម្ងាយរវាងពីរចំណុច
មេរៀនទី១០ សមីការនៃមន្ទាត់
មេរៀនទី១១ ប្រព័ន្ធសមីការដឺក្រេទី១ មានពីរអញ្ញាត
មេរៀនទី១២ ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ
មេរៀនទី១៣ រង្វង់និងបន្ទាត់
មេរៀនទី១៤ លក្ខណះមុំនៃរង្វង់
មេរៀនទី១៥ ទ្រឹស្តីបទតាលែស
មេរៀនទី១៦ ត្រីកោណដូចគ្នា
មេរៀនទី១៧ ពហុកោណ
មេរៀនទី១៨ សូលីត
១០ ចំណុចដើម្បីរៀនអោយបាននិទ្ទេសល្អ


កម្មវិធីទូរស័ព្ទបង្កើតឡើងរួមមានសៀវភៅគ្រប់ថ្នាក់ គ្រប់កំរិត ដូចជាថ្នាក់បឋមសិក្សា អនុវិទ្យាល័យ វិទ្យាល័យ​ ឯកសារផ្សេងៗ÷
- សៀវភៅភាសាខ្មែរ
- សៀវភៅគណិតវិទ្យា
- សៀវភៅរូបវិទ្យា
- សៀវភៅគីមីវិទ្យា
- សៀវភៅពលរដ្ឋវិទ្យា
- សៀវភៅគេហវិទ្យា
- សៀវភៅភូមិវិទ្យា
- សៀវភៅប្រវត្តិវិទ្យា
- សៀវភៅផែនដីវិទ្យា
- សៀវភៅសិក្សាសង្គម
- សៀវភៅវិទ្យាសាស្រ្ត
- សៀវភៅកំណែសូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សា និង ប្រលងជាប់គ្រប់ៗគ្នា។

Email: in.theareth209@gmail.com

Read more

You May Also Like