Eine Anwendung zur Überprüfung der Impfstoffgeschichte und der COVID-19-Testergebnisse.

Werbung

Aktuelle Version

Version
Aktualisieren
06.04.2022
Kategorie
Google Play ID
Installationen
10.000.000+

App APKs

หมอพร้อม App

The application is used for the whole county of the Kingdom of Thailand.

ผู้ที่สามารถ Login เข้าใช้งานได้ จำเป็นต้องมีข้อมูล 13 หลัก และ เบอร์โทรศัพท์
อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข Moph Immunization เท่านั้น

แอพพลิเคชั่นสำหรับตรวจสอบประวัติวัคซีนและผลการตรวจ COVID-19 สำหรับใช้ในประเทศไทย ภายใต้การดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข
มีฟังก์ชั่นการทำงาน ดังนี้
- แสดงผลการตรวจ COVID-19 ล่าสุด
-จองวัคซีน
-นัดรับวัคซีน
-แสดงประวัติการรับวัคซีน
-แสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน
Weitere Informationen