Download Dyr i vand APK for Android - Free - Latest Version

qr

Latest Version

Version1
DeveloperKingoConsult
IDdk.kingoconsult.dyrivand
InstallsN/A
CategoryApps, Education

Dyr i vand app

Tag din tablet med “DYR I VAND” med ud i naturen til et vandløb

Tag din tablet med “DYR I VAND” med ud i naturen til et vandløb. “DYR I VAND” giver dig mulighed for at arbejde interaktivt med at finde og registrere små dyr i vandet og ved bredden. “DYR I VAND”giver dig et resultat af din undersøgelse med en vurdering af vandløbskvaliteten. Du kan gemme dit resultat, billeder fra stedet og personlige notater i en rapport, som kan sendes, gemmes og printesud, når du kommer hjem.Målgruppe
Folkeskolens ældste klasser, gymnasieelever og andre, der vil have inspiration til naturoplevelser knyttet til vandløb.Undervisningsforløb
“DYR I VAND” understøtter undervisningsforløb med fokus på vandløbsøkologi og vandløbskvalitet.
“DYR I VAND” giver en interaktiv indgang til at gennemføre undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning.
“DYR I VAND” lægger op til planlægning og udførelse af en undersøgelse, som den kommunerne bruger som redskab til at vurdere vandløbskvalitet.
Metoden demonstrerer en eksperimentel anvendelse af biologi, som involverer både laboratorie- og feltarbejde. “DYR I VAND” kan anvendes i et selvstændigt forløb om vandløbskvalitet eller indgå som etelement i et længere forløb.“DYR I VAND” indeholder et leksikon, som giver elever mulighed for fordybelse i undersøgelsen af smådyrene og viden om samspillet mellem smådyrene og det miljø, dyrene lever i. Eleverne opnårfaglig baggrund for at forstå betydningen af biodiversitet, bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse.
Eleverne kommer til at analysere og bearbejde deres resultater og opstille løsningsmodeller for de problemer, som de afdækker i deres undersøgelse.
Eleverne kan formidle deres resultater og ideer til andre elever, til forældre eller kommunen bl.a. gennem en poster/rapport med elevernes tekst og billeder. Posteren/rapporten bliver genereret somslutprodukt i “DYR I VAND”. Eleverne opnår forudsætninger for at deltage aktivt i samfundsdebatten om Natur og miljø, og får mulighed for at handle lokalt.Leksikondelen findes som selvstændig app til smartphone og tablets: "DYR I SØ OG Å"
Denne app supplerer samtidig "DYR I SØEN".Tekst og ide
KingoConsult Aps.
www.kingoconsult.dk
Jan Østrup
Charlotte SchuldtDesign og udvikling
LUCUSTake your tablet with "ANIMALS IN WATER" out in nature to a stream. "ANIMALS IN WATER" allows you to interact with finding and registering small animals in the water and on the shore. "ANIMALS INWATER" gives you the result of your investigation, assessing the quality of the watercourse. You can save your result, images from the site and personal notes in a report that can be sent, saved andprinted out when you get home.Audience
Folkeskolens upper classes, high school students and others who want inspiration for nature experiences related to watercourses.Lesson
"ANIMALS IN WATER" supports teaching with a focus on water courses ecology and water quality.
"ANIMALS IN WATER" provides an interactive input to implement inquiry-based science education.
"ANIMALS IN WATER" suggests planning and execution of a study that the municipalities use as a tool to assess stream quality.
The method demonstrates an experimental application of biology involving both laboratory and field work. "ANIMALS IN WATER" can be used in a stand-alone course on river quality or be a factor in alonger process."ANIMALS IN WATER" contains a dictionary, which gives students the opportunity for immersion in the study of small animals and knowledge of the interactions between the small animals and theenvironment in which the animals live in. Students gain professional background for understanding the importance of biodiversity, sustainable development and environmental protection.
Students will analyze and process their results and draw up solutions to the problems they uncover in their investigation.
Students can communicate their results and ideas to other students, the parents or the municipality include through a records / report of students' text and images. The poster / report is generatedas an end product "ANIMALS IN WATER". Students acquire the ability to participate actively in public debates about nature and the environment, and have the opportunity to act locally.Lexicon unit is available as a separate app for smartphone and tablets: "ANIMALS AND SEA Å"
This app supplements while "ANIMALS IN THE SEA".Text and idea
Kingo Consult Aps.
www.kingoconsult.dk
January Østrup
Charlotte SchuldtDesign and development
LUCUS
Read more