Edutech DigiSchool Application icon

Edutech DigiSchool Application

1.4 · Apr 29, 2021

Download Edutech DigiSchool Application APK for Android - Free - Latest Version

qr

Latest Version

Version1.4 (10)
UpdatedApr 29, 2021
DeveloperEdutech Co., Ltd.
IDcom.edu.edutech
Installs500+
CategoryApps, Education

Edutech DigiSchool Application app

Application for students, parents and teachers for monitoring and teaching

Edutech DigiSchool Application สำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และครู เพื่อการกำกับติดตามการเรียนการสอน

Application for Student/Parents
🔹 สถิติการมาเรียน แสดงเวลาไป-กลับของรถรับส่งนักเรียน
- แสดงเวลาไป และกลับของรถนักเรียน
- แสดงเวลาเข้าและออกจากโรงเรียน ของนักเรียนในแต่ละวัน
🔹ระบบบันทึกเวลามาโรงเรียน
- ระบบรับ-ส่ง นักเรียน
- ระบบแจ้งประกาศข่าวสาร เช่น รายงาน มา/ขาด นักเรียน
🔹คะแนนผลการเรียน
- คะแนนเก็บ คะแนนสอบ และคะแนนความประพฤติต่างๆ
🔹ตารางเรียน
- การแจ้งเตือนเมื่อมีกำหนดการสอบ
- แจ้งเตือนเมื่อถึงวันใกล้สอบ และเมื่อถึงวันสอบ
🔹แบบประเมินSDQ ด้านต่างๆ
🔹ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
🔹ข้อมูลส่วนตัว
🔹ปฎิทินโรงเรียน

Application for Teacher
🔹งานครูประจำชั้น
🔹งานครูผู้สอน
🔹คะแนนความประพฤติ
🔹ปฎิทินโรงเรียน
🔹ประกาศ
🔹ระบบแจ้งเตือนschool Alert อาทิ แจ้งเตือนเหตุต่างๆเกี่ยวกับนักเรียน/เรียกพบผู้ปกครอง/การนัดหมาย/อื่นๆ

Email: contact@e-dutech.com

Read more

You May Also Like