Study well Biology 12 improve homework and answer questions

Học tốt Sinh học 12 nâng cao giải bài tập và trả lời câu hỏi
CHƯƠNG I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN
Bài 2: Phiên mã và dịch mã
Bài 3: Điều hòa hoạt động của gen
Bài 4: Đột biến gen
Bài 5: Nhiễm sắc thể
Bài 6: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
Bài 7: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
Bài 8: Bài tập chương I
CHƯƠNG II: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN
Bài 11: Quy luật phân li
Bài 12: Quy luật phân li độc lập
Bài 13: Sự tác động của nhiều gen và tính đa hiệu của gen
Bài 14: Di truyền và liên kết
Bài 15: Di truyền liên kết với giới tính
Bài 16: Di truyền ngoài nhiễm sắc thể
Bài 17: Ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của gen
Bài 18: Bài tập chương II
CHƯƠNG III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ
Bài 20: Cấu trúc di truyền của quần thể
Bài 21: Trạng thái cân bằng của quần thể giao phối ngẫu nhiên
CHƯƠNG IV: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC
Bài 22: Chọn giống vật nuôi và cây trồng
Bài 23: Chọn giống vật nuôi và cây trồng (tiếp theo)
Bài 24: Tạo giống bằng công nghệ tế bào
Bài 25: Tạo giống bằng công nghệ gen
Bài 26: Tạo giống bằng công nghệ gen (tiếp theo)
CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI
Bài 27: Phương pháp nghiên cứu di truyền người
Bài 28: Di truyền y học
Bài 29: Di truyền y học (tiếp theo)
Bài 30: Bảo vệ vốn gen di truyền của loài người
Bài 31: Ôn tập phần năm: Di truyền học
CHƯƠNG I. BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA
Bài 32: Bằng chứng giải phẫu học so sánh và phôi sinh học so sánh
Bài 33: Bằng chứng địa lí sinh học
Bài 34: Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử
CHƯƠNG II: NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA
Bài 35: Học thuyết tiến hóa cổ điển
Bài 36: Thuyết tiến hóa hiện đại
Bài 37: Các nhân tố tiến hóa
Bài 38: Các nhân tố tiến hóa (tiếp theo)
Bài 39: Quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi
Bài 40: Loài sinh học và các cơ chế cách li
Bài 41: Quá trình hình thành loài
Bài 42: Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới
CHƯƠNG III. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT
Bài 43: Sự phát sinh sự sống trên trái đất
Bài 44: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
Bài 45: Sự phát sinh loài người
CHƯƠNG I: CƠ THỂ VÀ MÔI TRƯỜNG
Bài 47: Môi trường và các nhân tố sinh thái
Bài 48: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
Bài 49: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (tiếp theo)
CHƯƠNG II: QUẦN THỂ SINH VẬT
Bài 51: Khái niệm về quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
Bài 52: Các đặc trưng cơ bản của quần thể
Bài 53: Các đặc trưng cơ bản của quần thể (tiếp theo)
Bài 54: Biến động số lượng cá thể của quần thể
CHƯƠNG III. QUẦN XÃ SINH VẬT
Bài 55: Khái niệm và các đặc trưng cơ bản của quần xã
Bài 56: Các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã
Bài 57: Mối quan hệ dinh dưỡng
Bài 58: Diễn thế sinh thái
CHƯƠNG IV: HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ SINH THÁI HỌC VỚI QUẢN LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
Bài 60: Hệ sinh thái
Bài 61: Các chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái
Bài 62: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái
Bài 63: Sinh quyển
Bài 64: Sinh thái học và việc quản lí tài nguyên thiên nhiên
Bài 65: Ôn tập phần sáu (tiến hóa) và phần bảy (sinh thái học)
Bài 66: Tổng kết toàn cấp
Tags: Free download Học tốt Sinh học 12 nâng cao 1.0.0 apk app latest version for android
... Read more

Latest Version

Packagehoctot.sinhhoc.lop12nangcao
Version1.0.0 (10000)
Updated2019-09-20 (3 months ago)
Installs 10+
qr-code

Download with APK Downloader

Download APK with more options for Học tốt Sinh học 12 nâng cao:

  • CPU: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64
  • Android TV, Tablet, ...
  • Android: 4.4, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, ...
See more » See more »