qr

Howa Maglumaty APK

Three of Turkmenistanyň chapters Howa Maglumaty programmasy in Turkmen language!

Version1.3.1 (8)
UpdatedSep 23, 2018 (2 years ago)
DeveloperArch Soft
CategoryApps, Weather
IDcom.ar.howamaglumaty
Installs100+

Bu programma Türkmenistanyň şäherleri ve kabir etraplary üçin bolmagyna garaşylýan howa maglumatlaryny anyk ve tiz görnüşde öwrenimegiňiz üçin döredilendir.

Programmanyň esasy aýratynlyklary:
* Şu wagtky howa maglumatyny anyk görkezer,
* Şu wagtky şemalyn tizligini görkezer,
* Şu wagtky howanyn yagdaýy barada maglumat berer. (Bulutly, ýagyşly)
* Öňümizdäki 4 gün boýunça bolmagyna garaşylýan howa maglumatlaryny gije we gündiz üçin görkezer.
* Türkmenistanyň şäherlerini gözläp tapmak üçin wagt sarp etmezden, howanyň yagdaýyny bilmek isleýän şaheriňizi sanawnamadan aňsatlyk bilen seçip bilersiniz.

+ Elbetde bu programmanyň ilkinji versiýasy, egerde siziň ýaşaýan şaheriniz ýa-da etrabyňyz sanawnamada (spisokda) ýok bolsa, bize kommentariýa görnüşünde ýazmagyňyzy haýyş edýas, indiki obnowleniýada ony hem spisoga goýarys.

+Mundan başga-da programma baradaky pikirleriňizi, islegleriňizi bilmek we şona göra üýtgeşmeler girizmek biziň üçin wajypdyr.
* Elbdetde bahalandyrmagyda ýatdan çykaraýmaň!

What's New

+ GPS ýa-da internet arkaly şu wagtky ýeriňizi tapyp, şol ýeriň howa maglumatyny görkezmegi üçin taze aýratynlyklar goşuldy.
(Şu wagtky ýeriňizi öwrenmek üçin GPS ulanymyna rugsat bermegiňiz gerek, diňeje ilkinji ulanyşda)
+ Android 4.2-4.3 Jelly Bean we Android 4.4 KitKat versiýalaryndaky telefonlarda hem işlemegi üçin düzedişler girizildi
+ Şu wagtky ýeriňizin howa maglumatlaryny gören wagtyňyz wagty şemalyň tizligini görkezmeýän näsazlyk düzedildi

Email: allamyratrahmanov@gmail.com

See more
See more