Catat pendapatan-pengeluaran menetapkan tujuan keuangan

Iklan

Versi Terbaru

Versi
Kategori
Google Play ID
Instal
10+

Aplikasi ชั่งใจ

ชั่งใจแอปพลิเคชั่นให้บริการผ่านมือถือ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างวินัยทางการเงินด้วยการบันทึกรายรับรายจ่าย ตั้งเป้าหมายทางการเงิน พร้อมมีการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาบันทึก หรือออมเงินตามเป้าหมายที่ผู้ใช้ตั้งไว้
ชั่งใจมีเจตนาที่จะช่วยแก้ไขปัญหาทางการเงิน ด้วยความจริงใจ เข้าใจ โดยมุ่งหวังที่จะจุดประกายและสร้างกำลังใจให้กับผู้ที่ต้องการแก้ไขปัญหาทางการเงินของตนเอง โดยชั่งใจจะให้คำแนะนำและแนวทางแก้ไขที่ได้ออกแบบสำหรับคุณ และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับคือ ทำให้เข้าใจถึงปัญหาทางการเงินของตนเอง ทราบถึงวิธีการแก้ไขและนำขั้นตอนไปปรับใช้ได้จริง เพื่อบรรเทาปัญหาและทำให้มีสภาพทางการเงินที่ดีขึ้น

คุณสมบัติ
- บันทึกรายรับรายจ่าย
- วิเคราะห์ข้อมูล พร้อมแสดงข้อความคำแนะนำเบื้องต้น
- ตั้งเป้าหมายการเงิน พร้อมแสดงแผนในการเก็บเงินให้ได้ตามเป้าหมาย
- แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาที่กำหนดในการบันทึก หรือออมเงินตามเป้าหมาย

ทีมงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 12A ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร: 065-503-8802
อีเมล: NTL-Fin-Ed@ngerntidlor.com
Baca selengkapnya