Gestione di insegnamento e di apprendimento attraverso il SUT e-Learning.

Pubblicità

Ultima versione

Versione
Aggiornare
25 nov 2015
Categoria
Installazioni
1.000+

App APKs

App SUT e-Learning

SUT e-Learning เป็นระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัดการศึกษา เสริมจากการเรียนในชั้นเรียนปกติ ผู้เรียนสามารถแสวงหา และสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง
Ulteriori informazioni