Android용 Dự tòng APK을 다운로드합니다 - 무료를 - 최신 버전

qr

최신 버전

이름Dự tòng APK
버전0.0.92 (92)
업데이트 날짜2019년 12월 01일
개발자App Công Giáo
IDappconggiao.dutong
설치 수1,000+
카테고리, 교육

Dự tòng 앱

가톨릭 지식의 일반적인 적용

App Công Giáo tổng hợp

Chức năng chính
- Đọc Kinh Thánh Tân Ước, Cựu Ước,
- Giáo lý Công Giáo ,
- Từ điển Công Giáo Anh Việt
- gần 3000 lời bài hát Thánh ca.
- Bài đọc và bài giảng Thánh Lễ hằng ngày
자세히 알아보기