Android용 Thanh niên Việt Nam APK을 다운로드합니다 - 무료를 - 최신 버전

qr

최신 버전

이름Thanh Niên APK
버전1.1.30 (130)
업데이트 날짜2021년 10월 13일
개발자Trung ương Đoàn TNCS HCM
IDcom.vnpt.tnvn
설치 수1,000,000+
카테고리, 뉴스/잡지

Thanh niên Việt Nam 앱

베트남 청소년은 청소년에게 정확하고 효과적인 정보를 제공합니다.

Ứng dụng Thanh niên Việt Nam là kênh để các đoàn viên tham gia các hoạt động do Trung ương Đoàn TNCN HCM tổ chức như cập nhật các thông tin tin tức, thi trực tuyến, học trực tuyến, được tư vấn giải đáp và được sử dụng các tiên ích về giới thiệu việc làm, công nghệ, thư viện… giúp cho đoàn viên, hội viên, thanh niên nắm được thông tin cơ bản về các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, qua đó thu hút thanh niên tham gia vào tổ chức và các hoạt động của Đoàn, Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.
Hỗ trợ đoàn viên, hội viên, thanh niên trong tìm kiếm các thông tin về học tập, nghề nghiệp, việc làm và các dịch vụ, tiện ích khác, là kênh thông tin đồng hành tin cậy của thanh niên. Là nền tảng tổ chức các cuộc thi trực tuyến của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam.
자세히 알아보기