Android용 Vinpearl - QLTS APK을 다운로드합니다 - 무료를 - 최신 버전

qr

최신 버전

버전1.8 (8)
업데이트 날짜2021년 01월 14일
개발자Vingroup Joint Stock Company
IDcom.vpqlts
설치 수1,000+
카테고리, 도구

Vinpearl - QLTS 앱

자산 인벤토리에 사용되는 소프트웨어

Phần mềm Quản lý Tài sản triển khai nhằm giải quyết bài toàn quản lý tài sản cho các cơ sở của Vinpearl, tăng độ chính xác và chuẩn hóa danh mục quản lý tài sản và xây dựng hệ thống hỗ trợ công tác quản lý tài sản và kiểm kê, báo cáo tự động thay vì nhập tay
자세히 알아보기