Download Kridantroopadarshika | Sanskrit APK for Android - Games - Free - Latest Version

qr

Kridantroopadarshika | Sanskrit APK

सम्पूर्णकृदन्तरूपमालायाः प्रगतिपपथि वर्तते विशिष्टसूत्रोल्लेखपुरस्सरं धातुनां

Version1.5 (5)
UpdatedMay 29, 2019 (2 years ago)
DeveloperSrujan Jha
CategoryApps, Education
IDorg.shrutijha.kridantroopadarshika
Installs5,000+

सत्यपि व्याकरणाध्यापनाध्ययनस्य च विभिन्ने मार्गे संगणकदूरभाषणादिमाध्यमेन अध्ययनाध्यापनञ्चामोदाय सौकर्याय च भवति इत्यत्र न संशयलेशः । विशिष्य चात्र व्याकरणशास्त्रे धातुपाठमाश्रित्य एऩ्ड्रायड एप इति कार्यक्रमस्य निर्माणं विधाय प्रस्तूयते । विदितमेवैतत् यत्पाणिनीयधातुपाठे उपद्विसहस्रं धातवः सन्ति । तेषां धातूनां आत्मनेपदत्वं, परस्मैपदत्वं, उभयपदत्वं च रूपं मम धातुरूपमाला एति एण्ड्रॉयड एप मध्ये अस्ति । सम्पूर्णकृदन्तरूपमालायाः कार्यं प्रगतिपपथि वर्तते यत्र विशिष्टसूत्रोल्लेखपुरस्सरं सर्वेषां धातुनां रूपाणि सर्वेषु प्रत्ययेषु प्रस्तौष्यामि ।

अत्र केवलं सर्वेषां धातुनामर्थः, क्त क्तवतु क्त्वा ल्यप् तुमुन् तव्यत् तृच् ण्वुल् घञ् (ण्)यत् अनीयर् प्रत्ययेषु रूपाणि च निर्दिश्यमानानि उपलभ्यन्ते। अस्य कार्यक्रमस्य निर्माणसंयोजनादिकं श्रुतीझाख्यया मम कन्यया विहितम्, एतदर्थं धन्यवादमर्हत्येषः। छात्रेभ्यः विद्वद्भ्यश्च निवेद्यते यत् सर्वे गूगलप्लेस्टोरतः निःशुल्कं डॉनलोडकृत्वा अस्य कार्यक्रमस्य यथेष्टमुपयोगं कुर्वन्तु इतिशम ।

What's New

Support for Android 9(Pie) is now available.

Email: srujanjha.jha@gmail.com

See more

See more