Download LED VOTE APK for Android - Latest Version - Free

qr

LED VOTE APK

LED VOTE

Version1.0.0 (10000)
UpdatedJul 15, 2020 (10 months ago)
DeveloperLegal Execution Department
CategoryApps, Tools
IDled.revive62.mobile
Installs100+

กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามคำสั่งศาล การวางทรัพย์ และการประเมินราคาทรัพย์สิน โดยดำเนินการยึด อายัด จำหน่ายทรัพย์สิน รวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย ตลอดจนกำกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่ให้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และการเข้าสู่ Thailand ๔.๐ กรมบังคับคดีมีนโยบายจะให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น เพื่อให้กรมบังคับคดีมีการจัดการข้อมูลการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ มีระบบบริหารจัดการการประชุมเจ้าหนี้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่อทำงานได้รวดเร็วขึ้น และเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอนาคตได้ต่อไป

What's New

e-Reorganization Data Management

Email: leddbdept@gmail.com

See more