qr

Markayoly APK

Dünýä Modasynda Lider Markalar 90%-a baran arzanlaşyklar bilen Marka yoly -da!

Version2.1.2 (4210003)
UpdatedJul 27, 2020 (6 months ago)
DeveloperMARKAYOLY.COM
CategoryApps, Shopping
IDcom.markayoly
Installs50,000+

Markayoly telefon programmasynyň kömegi bilen, meşhur brendleriň arzanlaşyklaryny yzarlap, ýokary hilli harytlara arzan bahadan eýe bolup bilersiňiz. Egin-eşik, aksessuar we beýleki brendleriň ýüzlerçesi, hem-de müňlerçe haryt, telefon programmamyzda size garaşýar. Moda indi jübiňizde!

Ynamly Söwda

Markayoly programmasynyň kömegi bilen etjek söwdaňyzda, şahsy maglumatlaryňyz goragda saklanýar. Söwdaňyzyň has ynamly bolmagy üçin markayoly SSL gorag sertifikatyny ulanýar.

Yzyna tabşyrmak we başgasyna çalyşmak

Markayoly-dan satyn alan harydyňyzy 3 güniň dowamynda yzyna tabşyryp ýa-da başgasyna çalşyp bilersiňiz.

Gapyda Hasaplaşyk

Marka yoly öňdebaryjy markalary gapyňyza çenli getirýär we sargyt eden harytlaryňyzyň tölegini harydy eliňize alanyňyzda gapyda tölemek mümkinçiligini hem hödürleýär.

Telefon programmasynda geçirilýän arzanlaşyklar

Markayoly telefon programmasy, diňe bir ýüzmüňlerçe harydy jübiňize sygdyrmak bilen çäklenmeýär, eýsem programmada goşmaça arzanlaşyklar gündelik yzygiderli geçirilip durulýar.

Her islege görä Aýry Bölüm

Gyz-gelin, erkek, aýakgap, sumka, öý-tekstil, çaga, gözellik ýaly bölümlerde ýüzmüňlerçe haryt size garaşýar.

markayoly.com web saýtynyň we telefon programmasynyň hödürleýän hyzmatlary bilen oturan ýeriňizde söwda etmegiň lezzetini ýaşaň!

Markayoly programmalary bilen baglanyşykly pikir we teswirleriňizi bize info@markayoly.com adresine mail ugradyp bilersiňiz.

What's New

Applikasiýanyň ýeňil işlemegi üçin birnäçe goşmaçalar girizildi.

Täze wersiýada “Filteri” has-da kämilleşdirdik. Ulanyjylarymyzyň tekliplerini göz öňünde tutup, garaňky tema we reňk boýunça filter mümkinçiligini işläp taýýarladyk. Sargytlary yzarlamak täze kämilleşen wersiýamyz bilen has-da ýeňilleşdi. Indi sargytlaryň statusy üýtgäninde ulanyjylarymyza bildiriş bilen habar gelýär. Bulardan başga-da, açar sözsiz, telefon belgiňize gelýän SMS kody bilen agza bolmak mümkinçiligi-de döredildi.

Email: info@markayoly.com

See more
See more