qr

Brazilian Course: Learn more than 5,000 words in units of only 3 min

Screenshots


Information

Packagecom.www3minsoftwarecom_hr.HR_BR_3MIN
Version4.2.1 (4020108)
UpdatedJun 22, 2016 (4 years ago)
Size78 MB
CategoryTravel & Local
Developer3-MIN-SOFTWARE

Description

Naučite brazilski znatno brže nego konvencionalnim metodama!
Svako učenje traje 3 minute!
S jedinstvenom metodom dugoročnog pamćenja ćete naučiti brazilski u vrlo kratkom vremenu.
Već uskoro ćete se moći tečno sporazumijevati na brazilskom.

Ovako učite s ovom aplikacijom:

• Imate tri minute? Odlično!
• Pokrenite svoju aplikaciju i učite tri minute nove riječi i ponavljajte već poznate pojmove.
• Možete učiti svaki dan koliko god želite. Jedno učenje traje tri minute.
• Naučite i nikad više ne zaboravite!

Ova aplikacije se temelji na posebnoj metodi učenja.
S ovom metodom ćete naučiti nove riječi u rekordnom vremenu.
Već naučene riječi će se u točno određenom ritmu ponavljati:
Nikad ih više nećete zaboraviti!

Sistematsko učenje riječi:
S ovom aplikacijom ćete naučiti preko 5.000 riječi.
→ Sve riječi su snimile osobe kojima je to materinji jezik.
→ Svaku riječ možete pročitati, poslušati, izgovoriti i ponoviti.
→ Učite slikama: Većina riječi su povezane s odgovarajućim slikama. To će Vam olakšati učenje!

Korak po korak dostignite različite jezične razine sa samo jednom aplikacijom!
• Razina A1+A2: Osnovni vokabular / za početnike
• Razina B1+B2: Napredni vokabular / za napredne
• Razina C1+C2: Stručni vokabular / za eksperte

Imate neko predznanje?
Onda će Vam aplikacija ponuditi uvodni test.
Test traje samo 2 minute.
Zatim aplikacija započinje na, za Vas pogodnom, dijelu tečaja.

Ovako funkcionira metoda dugoročnog pamćenja:
Naučite novu riječ.
Sad Vam aplikacija pomaže da to riječ spremite u svoje dugoročno pamćenje:

• Slijedećeg dana Vas aplikacija pita tu istu riječ.
• Nakon 2 dana Vas se ponovno pita tu riječ.
• Nakon 4 dana Vas aplikacija opet pita tu riječ.
• Nakon 7 dana vas se opet pita ista riječ.
• Konačno nakon 14 dana: Program Vas još jednom pita istu riječ.

Ako ste riječ svaki put točno preveli, onda ste ju definitivno naučili, spremili u svoje dugoročno pamćenje i nikad ju više nećete zaboraviti.
Ako neku riječ niste znali, tada se ona vraća na početak ponavljanja.
Ova metoda se temelji na najmlađim istraživanjima s područja lingvistike.
Temeljitije ne možete učiti!

Ove prednosti imate ako naučite brazilski s ovom aplikacijom:

Izgradite karijeru!
Poboljšavate si šanse, pošto sad tečno govorite brazilski.
Sad imate najbolje uvijete za pronalazak posla u Brazilu.

Upoznat ćete mnoge interesantne ljude!
Svaki jezik Vam otvara vrata u novi svijet. Tko zna: Možda baš ljubav Vašeg života priča brazilski?
Živite u dvojezičnoj vezi? Vaš partner će sigurno biti ponosan ako poboljšate svoj brazilski!

Svako putovanje će Vam biti nezaboravno iskustvo!
Ako znate brazilski, će Vam svaki boravak u Brazilu biti nezaboravno iskustvo:
Puno intenzivnije ćete upoznati zemlju, ljude i njihovu kulturu i bolje razumjeti.
Bez problem ćete se snalaziti: Lakše ćete se informirati i domaće pitati za pomoć.

Učinite više od svog slobodnog vremena!
Možete gledati filmove na brazilskom!
Kakvo je samo zadovoljstvo čitati knjigu na brazilskom!

Mentalno ostajete u formi!
Znanstvena istraživanja su pokazala: Viši stupanj obrazovanja povećava životnu kvalitetu i životni vijek.
Trenirajte svoj mozak. Studije su pokazale da učenej stranih jezika smanjuje rizik oboljenja od demencije i alzheimera.

Vjerujte u provjereni sistem:
S našim proizvodima preko 540.000 ljudi uči strane jezike!

Description in English

Learn Brazilian significantly faster than conventional methods!
Each study takes 3 minutes!
With a unique method of long-term memory, you will learn the Brazilian in a very short time.
But soon you will be able to communicate fluently in Brazil.

This is how you learn with this app:

• You have three minutes? Great!
• Start your application and learn new words for three minutes and repeat the familiar concepts.
• You learn every day as much as you want. One study lasts three minutes.
• Learn and never forget!

This application is based on a special method of learning.
With this method, you will learn new words in record time.
Already learned the words to be in a specific rhythm to repeat:
Never more will not forget them!

Systematic learning words:
With this app you will learn over 5,000 words.
→ All the words recorded by the person to whom it is their mother tongue.
→ Every word you can read, listen, speak and repeat.
→ Learn pictures: Most words are associated with the respective images. It will help you learn!

Step by step reach different levels of language with a single application!
• Level A1 + A2: Basic vocabulary / beginners
• Level B1 + B2: Advanced Vocabulary / advanced
• Level C1 + C2: Professional vocabulary / for experts

Do you have any knowledge?
Then the application will offer an introductory test.
The test takes only 2 minutes.
Then start the application, suitable for you, of course.

Here's how the method of long-term memory:
Learn a new word.
Now you application helps to save the word in your long-term memory:

• The next day your application asks the same question.
• After 2 days you can re-ask the question.
• After 4 days of your application again asks that word.
• After 7 days, you are again asking the same question.
• Finally, after 14 days: The program you are once again asking the same question.

If you've heard every time accurately translated, then you have definitely learned, stored in your long-term memory and never forget it, you will not.
If a word you did not know, then it returns to the beginning of repetition.
This method is based on the youngest research in linguistics.
More thorough you can learn!

These advantages have if you learn the Brazilian with this app:

Build a career!
Improve you chances, because now fluent in Brazil.
Now you have the best conditions for finding a job in Brazil.

You will meet many interesting people!
Each language opens the door to a new world. Who knows: Maybe just the love of your life story of a Brazilian?
You live in a bilingual connection? Your partner will surely be proud if you maximize your Brazilian!

Each trip will be an unforgettable experience!
If you know a Brazilian, will each stay in Brazil will be an unforgettable experience:
A lot more intense will discover the country, the people and their culture and understand better.
No problem you can deal easier for you to inform domestic and ask for help.

Make more of your free time!
You can watch movies on the Brazilian!
What is a pleasure to read a book in Brazil!

Mentally you stay in shape!
Scientific studies have shown: The higher the level of education increases the quality of life and life expectancy.
Train your brain. Studies have shown that učenej language reduces the risk of dementia and Alzheimer's.

Trust in proven system:
With our products, over 540,000 people are learning foreign languages!

... Read more

Latest Version

Download Naučite brazilski u 3 minute APK 4.2.1 (Latest Version)

Google Play
Follow Naučite brazilski u 3 minute updates to get notification whenever new version available. Follow Updates

(*) Download Naučite brazilski u 3 minute APK (CPU: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64 / Android TV, Tablet / Android: 4.4, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10), just click download with more options by using APK Downloader.


See more ❯