Description: Nautical Calculators APK

Packagecom.vt.nautical
Version1.1 (2)
UpdatedMay 04, 2019 (11 months ago)
Release dateApr 25, 2019 (11 months ago)
Installs100
DeveloperVu Cong The
Emailvucongthe@gmail.com
ReportReport this app?

Supports seafarers to solve the most important problems in nautical navigation

This application supports seafarers to solve the most important problems in nautical navigation including :
- Calculations for marine navigation including:
+ Meridional parts.
+ Plane Sailing.
+ Traverse Sailing.
+ Current and wind sailing.
+ Allowing for current and wind.
+ Correction of sounding.
+ Zone description and Greenwich mean time.
+ Twilight, Sunrise and Sunset.
+ Identification of celestial bodies.
+ Find the name of a star.
+ Correcting marine sextant altitude of the sun.
+ Correcting marine sextant altitudes of the stars.
+ Probability Distribution Function.
- Calculations for maneuvering including:
+ Course and speed of another ship and the closest point of approach.
+ Avoid collisions.
+ Take station with course specified.
+ Take station with speed specified.
+ Take station with time specified.
+ Close or open to another ship as quickly as possible.
+ Close or open to another ship on a constant bearing.
+ Close and open to another ship with time specified.
+ Maneuver to intercept another ship.
+ Close to another ship as close as possible.
+ Bearing and distance in advance.
For maneuvering problems :
The algorithms are built on the basis of practical operations at sea. When using this application in training with the use of maneuvering board, it is possible to ignore the coordinates and values of the ship turning and calculation deployment time (enter values of 0).
-Research the international regulations for preventing collisions at sea (COLREG 1972) including :
+ Rules.
+ Lights signs.
+ Shapes signs.
+ Sounds signs.
The interfaces display in two languages : English and Vietnamese.
In this version, the workload is solved about 30% (100% done for COLREG 1972 ). It is perfected in the version 2.0.0 which will be published soon.
author Vu Cong The.
vucongthe@gmail.com

Ứng dụng hỗ trợ cho người đi biển giải quyết những vấn đề quan trọng nhất trong hàng hải, bao gồm :
- Các tính toán hàng hải :
+Các phần kinh tuyến (vĩ độ dài dần).
+Dự tính vị trí tàu một hướng.
+Dự tính vị trí tàu nhiều hướng.
+Tính độ dạt gió dòng.
+Đè độ dạt gió dòng.
+Hiệu chỉnh độ sâu đo bằng máy đo sâu.
+Múi giờ và giờ thế giới GMT.
+Giờ bình minh, hoàng hôn và mặt trời mọc, lặn.
+Nhận dạng các thiên thể.
+Tìm tên một ngôi sao theo phương vị và độ cao.
+Hiệu chỉnh độ cao mặt trời đo bằng sextant hàng hải.
+Hiệu chỉnh độ cao sao đo bằng sextant hàng hải.
+Tính hàm phân phối xác suất.
- Các tính toán vận động tàu :
+Hướng đi, vận tốc của một tàu khác, cự ly ngắn nhất khi tiếp cận.
+Tránh va.
+Thay đổi vị trí so với một tàu khác với hướng đi cho trước.
+Thay đổi vị trí so với một tàu khác với vận tốc cho trước.
+Thay đổi vị trí so với một tàu khác với thời gian cho trước.
+Thay đổi khoảng cách tới một tàu khác với thời gian ngắn nhất.
+Thay đổi khoảng cách tới một tàu khác với thời gian cho trước.
+Thay đổi khoảng cách tới một tàu khác với phương vị không đổi.
+Vận động cắt mũi hoặc lái một tàu khác.
+Tiếp cận một tàu khác ở cự ly ngắn nhất.
+Phương vị và khoảng cách đón đầu tới một tàu khác.
Đối với các bài toán vận động :
Các thuật toán được xây dựng trên cơ sở hoạt động thực tế trên biển. Khi sử dụng ứng dụng này trong huấn luyện có dùng lưới vận động thì có thể bỏ qua các giá trị tọa độ và các giá trị về quay vòng của tàu cũng như thời gian triển khai tính toán (nhập giá trị là 0)
-Tra cứu Qui tắc tránh va quốc tế 1972 :
+Nội dung các điều luật.
+Tín hiệu đèn.
+Dấu hiệu.
+Tín hiệu âm thanh.
Các giao diện hiển thị hai ngôn ngữ : Tiếng Anh và tiếng Việt.
Phiên bản này đã giải quyết khoảng 30% số lượng các bài toán (100% đối với COLREG). Phiên bản 2.0 sẽ giải quyết toàn bộ các mục nêu trên và sẽ được phát hành sớm nhất có thể.
Tác giả : Vũ Công Thế.
vucongthe@gmail.com