Khổng Minh Truyện Funtap - Tam Quốc Chí APK

Khổng Minh Truyện Funtap - Tam Quốc Chí

1.1.5

Khổng Minh Truyện Funtap - Tam Quốc Chí APK voor Android downloaden - Gratis - Laatste Versie

qr

Laatste Versie

NaamNgọa Long APK
Versie1.1.5 (18)
Bijgewerkt08 okt. 2019
OntwikkelaarFuntap.vn
IDvn.funtap.ngoalongtruyen
Installaties50.000+
CategorieGames, Strategie

Khổng Minh Truyện Funtap - Tam Quốc Chí-game

Funtap - Understanding Three Kingdoms - Tactical

Khổng Minh Truyện Funtap - Hiểu Tam Quốc - Định Chiến Thuật
Dựa trên nguyên tác kinh điểm Tam Quốc, Khổng Minh Truyện Funtap là game mobile Chiến Thuật SLG đỉnh cao nhất thời điểm hiện tại. Cuối thời Đông Hán, Tam Quoc đại loạn, Chúa Công vào vai người đứng đầu một nước chư hầu, chiêu binh mãi mã, nổi dậy với mục đích của riêng mình. Nắm giữ một quân đội hùng mạnh, mục tiêu "Khôi phục Nhà Hán - chấn hưng quốc gia" hay "Thống nhất Trung nguyên - lập triều đại mới", vận mệnh giang sơn nằm trong tay ngài.
Khổng Minh Truyện chính là phiên bản Big Update của Ngọa Long Truyện.
ĐẶC SẮC: Những điểm đặc sắc mới trừ bản cập nhật mang tên Khổng Minh Truyện của Ngoa Long Truyen như sau:
Chuẩn Nguyên Tác Tam Quốc
- Hán triều suy tàn, hào kiệt thập phương nổi dậy xây dựng thế lực, long tranh hổ đấu, biết ai là Long ai là Hổ? Chúa Công sẽ cùng Khổng Minh Truyện Funtap quay trở lại thời tam quốc, kinh qua hàng trăm trận – từ Loạn khăn vàng tới Trường Bản, Xích Bích. Và chẳng ai khác mà chính Chúa Công mới có thể thống nhất giang sơn, khép lại thời kỳ loạn lạc này!
Chân Thực Như Phim - Chi Tiết Như Truyện <1 chạm đoạt giang sơn>
- Khổng Minh Truyện Funtap được đầu tư rất kỹ lưỡng về chất lượng hình ảnh cũng như âm thanh. Các danh tướng, danh sĩ trong đều được khắc họa chi tiết, bám sát Tam Quốc qua những thước phim 3D công phu.
- Bên cạnh tính trân thực của các nhân vật là hàng trăm kỹ năng mạnh mẽ với hiệu ứng long trời lở đất sẽ đem đến cho Chúa Công một Tam Quốc chân thực nhưng không kém phần khoa trương!
Dụng Mưu Trí - Đoạt Giang Sơn
- Cẩm nang mưu kế tái hiện 36 binh pháp.
- Duyên phận thiết kế cực sát.
- Hệ thống tính năng thách thức mưu trí đồ xộ: Kiếm Các, Bát Môn Kim Tỏa, Thao Trường, Điện Anh Kiệt, Đoạt Soái liên server...
8 Binh chủng - 36 Kế sách - 285 Trận hình - 300 Danh tướng
- Với số lượng khủng về binh chủng, kế sách, trận hình có thể tạo nên hàng trăm ngàn cách đánh khác nhau .
- Chiêu binh mãi mã hơn 300 danh tướng, giữ vững thành đô, mở mang bờ cõi, thống nhất thiên hạ.
Funtap - Understanding Three Kingdoms - Tactical
Based on the origin of the Three Kingdoms, Khong Minh Funtap Story is the highest rated mobile SLG game of the moment. By the time of the Eastern Han Dynasty, the Great Three Kingdoms, Lord of the People plays the head of a vassal state, invincible soldiers, rebels for their own purposes. Holding a mighty army, the goal of "Restoring Han - national salvation" or "united the Central Plain - established a new dynasty", the fortune giang painted in his hand.
Khong Minh Truyện is the Big Update version of Nguoi Long Stories.
CHARACTERISTICS: The new features except Ngo Minh Long Truyen's update are as follows:
The Three Kingdoms
- Han dynasty decay, magnanimous rebellion build up power, dragon fight, know who Long is the Tiger? Lord Gong will accompany the story of Funtap Funtap returned to the Three Kingdoms, experienced hundreds of games - from Yellow Troubles to Truong Ban, Red Cliff. And no one else, but the Lord can reunite the pain, closing down this turbulent time!
Real Life As A Film - Like A Story
- Khong Minh Funtap story is invested very carefully in image quality as well as sound. The famous generals, famous in the details are detailed, sticking to the Three Kingdoms through elaborate 3D footage.
Beside the true character of the characters is hundreds of powerful skills with landslide effect will bring Lord Truong a true but no less flamboyant!
Plot - defeat Jiangshan
- The tactic of recreating 36 tactics.
- Extremely close design.
- The system features the challenge of clever dexterity: Search The, Bat Mon Kim Tỏa, Thao Truong, Anh Kiet, Achieve Inter-server ...
8 Infantry Division - 36 Infantry Division - 285 Infantry Division - 300 Infantry Division General
- With the number of war on the army, strategy, the battle can create hundreds of thousands of different ways of fighting.
- Commander of more than 300 generals, maintain the city, open territory, unified galaxy.
Meer informatie