qr

O'zbekiston tarixi 9-sinf APK

Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 9-sinfi uchun darslik.

Version1.0.0 (10005)
UpdatedAug 06, 2018 (2 years ago)
DeveloperTurkiston
CategoryApps, Books & Reference
IDuz.foreach.soft.android.Book_ozbekistontarixi_9
Installs50,000+

SOYIBJON TILLABOYEV, AKBAR ZAMONOV
O'ZBEKISTON TARIXI
(XIX ASRNING IKKINCHI YARMI -XX ASR BOSHLARI)
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 9-sinfi uchun darslik
Qayta ishlangan va to'ldirilgan ikkinchi nashr
O 'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tasdiqlagan
«SHARQ» NASHRIYOT-MATBAA
AKS1YADORLIK KOMPANIYASI
BOSH TAHRIRIYATI
TOSHKENT-2014
UO'K 94(575.1) (075) KBK63.3(50') ya721 T49
Tarixiy adabiyotlarni nashrga tayyorlash va chop etish bo'yicha ekspert gnrnhining xulosasiga binoan Respnblika ta'lim markazining tarix fani Ilmiy-metodik kengashi tomonidan nashrga tavsiya etilgan.
Mas'ulmuharrir: t.f.d., professor D. A. Alimova
© «Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririvati, 2010, 2014.

What's New

O'zbekiston tarixi 9-sinflar uchun: ru-RU

Email: 9350770@gmail.com

See more

See more