Mobilny interfejs użytkownika dla portalu DATEZONE

Reklama

Ostatnia Wersja

Aktualizuj
11 paź 2017
Deweloper
Kategoria
Instalacje
100+

App APKs

Datezone APP

Mobilny interfejs użytkownika dla portalu DATEZONE

Aplikacja pozwala na:
- tworzenie nowego konta na portalu
- dodawanie istniejących kont do aplikacji, zmianę lub przypomnienie hasła
- prowadzenie rozmów z użytkownikami portalu (wysyłanie wiadomości wraz ze zdjęciami)
- przeglądanie profili, galerii, filmów oraz kamer użytkowników
- ocenianie i komentowanie zdjęć oraz filmów użytkowników
- zapisywanie zdjęć oraz filmów użytkowników na urządzeniu lub w chmurze
- prowadzenie dyskusji w wybranych grupach
- przeglądanie imprez i forum
- prezentowanie własnych treści na profilu użytkownika ( w tym publikowanie filmów i zdjęć)
- sprawdzanie lokalizacji oraz statusu czy użytkownik korzysta z aplkiakcji
- zbierania wirtualnej waluty datezonki i wymieniania jej na darmowe pakiety, paczki rozszerzające możłiwości aplikacji lub nagrody takie jak bilety do kina, teatru, na imprezy, na basen lub dosiłowni, albo kosmetyki, gadgety oraz wiele innych...

W tej wersji aplikacji Standard:
- możliwe jest tworzenie wielu nowych kont (po weryfkacji) - brak opcji w wersji Lite!
- dodawanie jednego istniejącego już konta
- wersja ta nie posiada przeglądarki treści w trybie bez logowania
jeśli chcesz kożystać z wszystkie powyższych funkcji aplikacji zainstaluj wersję pro, uncut lub aktywuj wybrany pakiet przy pomocy kodu zakupionego lub wymienionego za datezonki.

Do tej wersji aplikacji możesz dokupić dodatki aktywowane kodami takie jak:
- pakiet bez reklam (możesz włączyć reklamy gdy chcesz zbierać wirtualna walutę datezonki)
- pakiet nielimitowana poczta
- pakiet wyszukiwanie
- pakiet zapisywanie zdjęć i filmów
- pakiet przeglądarka bez logowania
- pakiet emotki / emoji
- pakiet lokalizuj i sprawdź
- pakiet wiele kont (dodawanie i tworzenie nowych kont bez limitu i opłat!)

Aplikacja dostępna jest na:
- smartfony
- tablety
- telewizory

Dostępne wersje językowe:
- pl / Polski (pełne wsparcie)
- en GB / Angielski (pełne wsparcie)

Dziennik zmian:
http://datezone.site/log-std.pl Mobile user interface for the portal DATEZONE

The application allows you to:
- creating a new account on the portal
- adding applications to existing accounts, or change a password reminder
- conducting interviews with the users of the portal (sending messages with photos)
- browse profiles, galleries, video cameras and users
- assessing and commenting on your photos and videos
- Save your photos and videos on the device or in the cloud
- conducting discussions in selected groups
- viewing events and forums
- present their own content on the user profile (including publishing videos and photos)
- check the location and the status of whether you use aplkiakcji
- datezonki collect virtual currency and exchanging it for free packages, packages extend the functionality of the application or prizes such as tickets to the cinema, theater, events, pool or gym,or cosmetics, gadgets and many more ...

In this version of the application Size:
- it is possible to create multiple new accounts (after weryfkacji) - lack of options in the Lite version!
- adding one existing account
- this version does not have a browser content without logging mode
kożystać if you want all of the above features of the application to install a pro version, uncut or activate selected package with the code purchased or replaced by datezonki.

For this version you can buy add-ons such as activated codes:
- package with no ads (you can turn on when you want the ad to collect virtual currency datezonki)
- Unlimited package mail
- Package Search
- a package of saving photos and videos
- Package browser without logging
- a package of emoticons / emoji
- locate and check the package
- a package of multiple accounts (add or create new accounts with no limit and charge!)

The application is available at:
- smartphones
- tablets
- TV

Languages ​​available:
- pl / Polish (full support)
- en GB / English (full support)

Change Log:
http://datezone.site/log-std.pl
Więcej informacji