qr

Tam Tạng Kinh Điển Phật Giáo Nguyên Thủy Theravāda APK

The Tripitaka Theravāda and the related books

Version1.10 (10)
UpdatedNov 17, 2019 (6 months ago)
DeveloperTiểu Vũ
CategoryApps, Books & Reference
IDtieuvu.phapphap.webtamtang
Installs1,000+

Chúng tôi, theo sự gợi ý của sư Ashin SiriDhamma, xây dựng một app chứa Tam Tạng Kinh Điển Phật Giáo Nguyên Thủy Theravāda và sách liên quan, lấy nguồn từ website www.budsas.net gồm:
TẠNG KINH
1 Kinh Trường Bộ
2 Kinh Trung Bộ
3 Kinh Tăng Chi Bộ
4 Kinh Tương Ưng Bộ
5.01 Kinh Tiểu Bộ - Tiểu Tụng
5.02 Kinh Tiểu Bộ - Pháp Cú
5.03 Kinh Tiểu Bộ - Phật Tự Thuyết
5.04 Kinh Tiểu Bộ - Phật Thuyết Như Vậy
5.05 Kinh Tiểu Bộ - Kinh Tập
5.06 Kinh Tiểu Bộ - Chuyện Thiên Cung
5.07 Kinh Tiểu Bộ - Chuyện Ngạ Quỷ
5.08 Kinh Tiểu Bộ - Trưởng Lão Tăng Kệ
5.09 Kinh Tiểu Bộ - Trưởng Lão Ni Kệ
5.10 Kinh Tiểu Bộ - Bổn Sanh
5.11 Kinh Tiểu Bộ - Nghĩa Tích (chưa có bản Việt dịch)
5.12 Kinh Tiểu Bộ - Vô Ngai Giai Đạo
5.13 Kinh Tiểu Bộ - Sự Nghiệp Anh Hùng (chưa có bản Việt dịch)
5.14 Kinh Tiểu Bộ - Phật Sự
5.15 Kinh Tiểu Bộ - Hạnh Tạng

TẠNG LUẬT
Giới thiệu về Tạng Luật. Tỳ khưu Indacanda.
Luật tạng: Phân tích Giới bổn (Suttavibhanga). Tỳ khưu Indacanda dịch.
Luật tạng: Phân Tích Giới Tỳ khưu - I (Bhikkhuvibhanga I). Tỳ khưu Indacanda dịch.
Luật tạng: Phân Tích Giới Tỳ khưu - II (Bhikkhuvibhanga II). Tỳ khưu Indacanda dịch.
Luật tạng: Phân Tích Giới Tỳ khưu Ni - (Bhikkhunivibhanga). Tỳ khưu Indacanda dịch.
Luật tạng: Đại Phẩm (Mahavagga). Tỳ khưu Indacanda dịch.
Luật tạng: Tiểu Phẩm (Cullavagga). Tỳ khưu Indacanda dịch.
Luật tạng: Tập Yếu (Parivara). Tỳ khưu Indacanda dịch.
Giới bổn Patimokkha của Tỳ khưu ni. Tỳ khưu Indacanda dịch.
Luật xuất gia. Hòa thượng Hộ Tông.
Tứ thanh tịnh giới. Hòa thượng Hộ Tông.
Tứ thanh tịnh giới và Phận sự của bậc xuất gia. Hòa thượng Bửu Chơn.
Luật nghi tổng quát. Tỳ khưu Giác Giới.
Luật nghi Sa-di. Tỳ khưu Giác Giới.
Gương bậc Xuất Gia (Anagāriyūdāharana). Tỳ khưu Hộ Pháp. 

VI DIỆU PHÁP
Bộ Pháp Tụ (Dhammasangani). Hòa thượng Tịnh Sự dịch. 
Bộ Phân Tích (Vibhanga). Hòa thượng Tịnh Sự dịch. 
Bộ Chất Ngữ (Dhatukatha). Hòa thượng Tịnh Sự dịch.
Bộ Nhân Chế Định (Puggalapannatti). Hòa thượng Tịnh Sự dịch.
Bộ Ngữ Tông (Kathavatthu). Tâm An & Minh Tuệ dịch.
Bộ Song Đối (Yamaka). Hòa thượng Tịnh Sự dịch. 
Bộ Vị Trí (Patthana). Hòa thượng Tịnh Sự dịch.
Chú Giải Bộ Pháp Tụ. (Atthasālinī) Pháp sư Buddhaghosa, Anh dịch: Maung Tin, Việt dịch: Tỳ khưu Thiện Minh.
Chú giải Thuyết Luận Sự (Kathāvatthuppakarana Atthakathā). Tỳ khưu Thiện Minh dịch.
Chú giải Bộ Phân Tích (Vibhanga Atthakathā). Tỳ khưu Thiện Minh dịch.
Vi Diệu Pháp toát yếu (Abhidhammattha Sangaha). Luận sư Anuruddha. Hòa thượng Narada chú giải (Phạm Kim Khánh dịch).
Thắng Pháp Tập Yếu Luận (Abhidhammattha Sangaha). Luận sư Anuruddha (Hòa thượng Thích Minh Châu dịch và chú giải). 
Diệu Pháp Lý Hợp (Abhidhammattha Sangaha). Kệ thơ lục bát do Hòa thượng Tịnh Sự soạn dịch.
Thắng pháp tập yếu luận - Hậu sớ giải. Tỳ khưu Khải Minh. 
Vi Diệu Pháp giảng giải. Tỳ khưu Giác Chánh. 
Vi Diệu Pháp Nhập Môn. Tỳ khưu Giác Chánh.
Siêu Lý Học. Tỳ khưu Giác Chánh.
Biểu đồ Vi Diệu Pháp (Bình Anson sưu tập).
Vi Diệu Pháp trong đời sống hằng ngày. Nina Van Gorkom (Tỳ khưu Thiện Minh dịch).
Tâm sở (Cetasikas): Môn Tâm lý và Triết học Phật giáo. Nina Van Gorkom (Tỳ khưu Thiện Minh dịch).
Vi Diệu Pháp Nhựt Dụng. Hòa thượng Janakabhivamsa (U Ko Lay dịch sang Anh ngữ; Cư sĩ Thiện Nhựt dịch sang Việt ngữ).
Vấn đáp: Đại cương Vi Diệu Pháp và Tâm. Tỳ khưu Chánh Minh.
Quy trình Tâm pháp. Tỳ khưu Chánh Minh.
Tâm Sở Vấn Đáp I: Tâm sở tợ tha. Tỳ khưu Chánh Minh.
Tâm Sở Vấn Đáp II: Tâm sở bất thiện. Tỳ khưu Chánh Minh.
Tâm Sở Vấn Đáp III: Tâm sở tịnh hảo. Tỳ khưu Chánh Minh.
Đường vào Thắng pháp. Tỳ khưu Chánh Minh.
Abhidhamma Áp Dụng (Adhidhamma in practice). N. K. G. Mendis (Như Nhiên dịch).
Giáo tài A-tỳ-đàm. Hòa thượng Saddhammajotika (Tỳ khưu Giác Nguyên dịch).
A-tỳ-đàm trong truyền thống Hữu bộ. Jintaro Takakusu (Tỳ khưu Giác Nguyên dịch). 


Email: sttieuvu@gmail.com

See more
See more

See more