เว็บไซต์ HTML Source Code Viewer ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบและรหัสที่มามุมมอง HTML

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
21 ก.ค. 2562
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
100,000+

App APKs

HTML Source Code Viewer APP

Introducing HTML Source Code Viewer! 🙌

List of features:
✔️️ View full website source
✔️️ List HTML elements like all the links and their css styles etc.
✔️️ Touch to inspect feature - touch a particular element to see how it's designed internally
✔️️ You can easily search for text in web page source
✔️️ You also have an option to share what you've found
✔️️ Syntax highlighting
✔️️ Open the application by sharing the url from other apps
✔️️ Load files from local storage

🔹Simple and Easy to use
Just enter website's web address and view the source code of that website. The HTML Source Code Viewer can be used to learn to build websites, by reading the code of well-designed web pages you can learn a lot!

🔹Learn a lot!
By reading the code of well-designed websites you can learn web technologies in no time, so this application can be used to help you with your study.

Please bear in mind that this application only allows you to view source code - it does not allow you to edit it!

On the top of that this HTML Source Code Viewer is lightweight and fast!
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา