qr

Cho điện thoại! Chumyeon dừng lại và bắn! Popping một món quà hàng ngày! Dừng lại!

Ảnh chụp màn hình


Thông Tin

Packagekr.webadsky.app.stopit
Phiên bản1.66 (23)
Cập nhật26 th 01, 2018 (cách đây 2 năm)
Kích thước12 MB
Lượt cài đặt 5.000+
Thể loạiLiên lạc
Nhà phát triển한국인터넷센터

Mô tả

누구나 쉽게 공짜로 즐기는 스탑워치 게임 스탑잇!! 매일매일 공짜 선물이 터진다.

시중에 리워드앱 많은 시간을 투자 해도 오천원 벌기 힘들다는거 이제 많은 분들이 아시죠?

당신의 소중한 시간 5분, 10분만 투자해도 5만원 10만원 상품권 받을 수도 있는 스탑잇

못 받았다고 너무 실망 마세요(1) 스탑잇에 접속하면 매일 매일 당첨 기회를 드려요.

못 받았다고 너무 실망 마세요(2) 게임을 통해 쌓은 마음을 어려운 이웃에 기부할 수 있어요.★ 스탑잇 게임 설명


가입과 동시에 세 번의 기회 가입미션

신규가입 유져가 성공하면 추천인에게도 동시 지급!!!

하루 한번의 기회 맞추기만 하면 100% 지급받는 데일리 미션!!!

게임 내 영상위에 흘러가는 스탑워치를 미션구간 내에 멈춰라!!!

성공 후 행운시간 선택만 잘하면 상품은 나의 것!!!

단계별로 높아지는 난이도만큼 커지는 다양한 선물!!!

일주일? 한달? NO~ NO~ 지루한 기다림은 없다 스탑잇은 매일 추첨 매일지급!!!★행운시간 선택 TIP!!★ (매우매우중요)


받고 싶다면 꼭 읽어보세요!!! 완벽히 이해 해야 선물 받을 확률이 올라갑니다.

0:00~5:00까지 무한 반복되는 행운시간 중 내가 응모할 행운시간을 선택합니다.

각 단계별로 선물 개수가 다르므로 단계별로 성공 시 한번 씩 각각 선택해야 합니다.

높은 순 우선 단독 행운시간 우선으로 단계별 당첨자를 선정합니다.
*내가 선택한 행운시간이 다른 유저가 선택한 행운 시간과 겹치지 않아야 당첨*

만약 가장 높은 수인 5:00을 선택했다고 해도 100% 당첨되는 것은 아닙니다.

다른 유저가 같은 행운시간을 선택했다면 하위의 단독으로 선택된 높은 수로 당첨됩니다.

다른 유저들이 선택 할 행운시간을 예상해서 없을 것 같은 행운시간에 응모해 보세요.

스탑워치 방식이기 때문에 행운 시간을 잘 못 선택했다고요?

다시선택하기 누르면 광고시청 후 다시 선택할 수 있습니다. 기회는 단 한번 입니다!!

내 응모시간은 APP 내 마이 페이지 응모현황에서 확인할 수 있습니다.

... Đọc thêm

Tính năng mới

간혹 앱이 죽는 문제 개선
... Đọc thêm

Phiên bản mới nhất

Tải về 스탑잇(Stopit) APK 1.66 (Phiên bản mới nhất)

Follow 스탑잇(Stopit) updates to get notification whenever new version available. Follow Updates

(*) Download 스탑잇(Stopit) APK (CPU: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64 / Android TV, Tablet / Android: 4.4, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10), just click download with more options by using APK Downloader.


Phiên bản cũ

Tải về 스탑잇(Stopit) APK (Phiên bản cũ)

1.66 (23)26 th 01, 2018
1.65 (22)29 th 12, 2017
1.61 (21)28 th 11, 2017

Xem thêm ❯
Xem thêm ❯