Đây là một ứng dụng Myna Points. Để sử dụng ứng dụng này, bạn cần có thẻ My Number.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
18 thg 10, 2023
Nhà phát triển
Thể loại
Lượt cài đặt
10.000.000+

App APKs

マイナポイント APP

Đây là một ứng dụng Myna Point Android.
Để sử dụng ứng dụng này, bạn cần có thẻ My Number.

Xin lưu ý rằng ứng dụng này chỉ có thể được cài đặt trên các mẫu máy có thể đọc thẻ My Number. Nhấn vào đây để xem thiết bị của bạn có tương thích hay không.
https://id.mykey.soumu.go.jp/mkpf/mkpfnfclist.pdf
Hãy kiểm tra.
Đọc thêm