"Cùng nhau, cho đến tận cùng của thế giới này ..."

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
25 thg 1, 2019
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
100.000+

App APKs

라스트오리진 GAME

라스트오리진이 새로운 모습으로 돌아왔습니다.

아름다운 미소녀들과 함께 멸망한 세계를 구해주세요~!

▣ 공식카페(공지사항) : https://cafe.naver.com/lastorigin

▣ 게임 소개

고도의 전략 RPG! 자신만의 스쿼드와 전략으로 마지막 전쟁을 승리로 이끄세요!

- 적에게 기회를 박탈하라~! 개별 턴 시스템과 그리드 전장

아기자기한 전략 그리드스테이지와 특별한 개별 턴 시스템이 여러분을 기다리고 있습니다.

턴 전략 시스템과 전장을 활용해 아군의 피해 없이 적들을 물리쳐 주세요!

- 스쿼드 육성의 재미 ~ 정교한 진형과 육성

9개의 그리드에 각 유닛의 특징을 살려서 캐릭터를 배치해 주세요.

배치한 캐릭터와 스킬을 육성해서 최강의 스쿼드를 만들어 주세요!

- 멸망한 세상의 이야기 ~ 캠페인과 이야기 스테이지

다양하고 재미있는 이야기를 헤쳐 나가세요.

세상의 멸망과 멸망의 비밀, 그리고 인간 부흥의 단서를 찾아 주세요!
----
개발자 연락처 :
서울시 성동구 아차산로49, 403호 (성수동1가, 코오롱디지털타워3차)
고객센터 : 1811-6801
Đọc thêm