SKCT: 실행역량의 모든 것 (SK 인적성) APK

SKCT: 실행역량의 모든 것 (SK 인적성)

1.0

Chuẩn bị đầy đủ cho các lĩnh vực quan trọng nhất của năng lực thực hiện trong bài kiểm tra viết SK!

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
23 thg 11, 2020
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
1.000+

Ứng dụng SKCT: 실행역량의 모든 것 (SK 인적성)

실행역량은 언뜻 보기에 인성검사와 비슷하지만, 실질적으로는 '상황판단'을 하는 평가하는 적성검사의 한 분야입니다.

학업적 지능이 우수하다고 해서 회사생활에서 최적의 판단을 한다는 보장이 없기에 이를 보완하기 위해서 만들진 영역입니다.

skct시험은 난이도가 높은 편에 속합니다. 합격자들과 인터뷰를 한 결과, 인지역량, 심층역량에서 실수가 있었던 사람도 있었지만, 모두들 실행역량 만큼은 모든 문제를 잘 풀었다고 대답하였습니다.

skct합격을 위해서는 실행역량 만큼은 반드시 다 풀어야 합니다.

투자시간 대비 가성비가 가장 좋은 과목입니다.
유형을 파악하고 약간의 연습만 하면 됩니다.

시간낭비 하시지 않도록 이것저것 쓸데없이 덧붙이지 않고,
꼭 필요한 내용들만 모았습니다.

아메리카노 한잔 마실 시간만 투자해서 완벽하게 대비해보세요.
여러분의 합격을 기원합니다.


[해설진]
SK그룹(SK텔레콤, SK하이닉스 등) 1~2년차 현직자

[개발자]
前 모 대기업 인사팀 R&D 채용업무 담당
----
개발자 연락처 :
문의: sunpillipns@gmail.com
Đọc thêm