ఈ ఆప్లికేషన్ భారత రాజ్యాంగం గురించి తెలియజెస్తుంది.

Advertisement

Latest Version

Version
Update
May 29, 2021
Developer
Category
Installs
500,000+

App APKs

Bharatha Rajyangam APP

ఈ ఆప్లికేషన్ భారత రాజ్యాంగంలోని అన్ని అధికరణల
గురించి మరియు భాగల గురించి
రాష్ట్రపతి విధులు,
అదికారాలు,
ఎన్నిక,
రాష్ట్రపతుల జాబితా గురించి వివరిస్తుంది.
ఈ అప్లికేషన్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగ పోటీ పరీక్షలకు చాలా ఉపయోగ పడుతుంది .AP/TSPSC- గ్రూప్స్ ,SI,Constable మరి


యు కొన్ని సివిల్ సర్విస్ ఎగ్స్యామ్స్ కొరకు ఈ అప్లికేషన్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది


Keywords: GK in Telugu,DSC study material in telugu,Current Affairs,Govt jobs,Police jobs,APPSC,Group 1,Group 2,Group 3,VRO,VRA, Panchayat Secretary,Bank jobs,TSPSC Study Material,IBPS,RRB, GK in Telugu 2017,GK Quiz,GK Game.
Read more