Flash Backyard è il sistema di gestione interno dell'organizzazione Flash Group.

Pubblicità

Ultima versione

Versione
Aggiornare
22 ott 2021
Sviluppatore
Categoria
Google Play ID
Installazioni
100.000+

App APKs

Flash Backyard APP

Flash Backyard เป็นระบบการจัดการภายในขององค์กร Flash Group
[ลงชื่อเข้างาน] การสแกนใบหน้าอัจฉริยะ ทำให้การเก็บข้อมูลการเข้างานมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น
Ulteriori informazioni