Cách cài đặt APKS (App Bundle), ZIP (APK + OBB), XAPK, APKM?

Cách cài đặt APK, OBB, ZIP, XAPK, APKM, APKS?

  1. Tải xuống và cài đặt APKCombo Installer.
  2. Mở ứng dụng APKCombo Installer
  3. Nhấn vào Install
  4. Chọn các tệp bạn muốn cài đặt: .apk, .obb, .zip, .xapk, .apkm, .apks
  5. Nhấn vào OK
  6. Làm theo các bước trên màn hình.

ZIP, XAPK, APKM, APKS

APK + OBB

Tải xuống và cài đặt APKCombo Installer

Tải xuống và cài đặt APKCombo Installer.

Bật tùy chọn nhà phát triển

Cài đặt » Giới thiệu điện thoại » Nhấn vào Phiên bản MIUI (Nhấn 7 lần để bật tùy chọn nhà phát triển).

Tắt tối ưu hóa MIUI

Bạn cần cài đặt APKCombo Installer

Mở ứng dụng APKCombo Installer » Settings » Open Developer Settings » Tắt tối ưu hóa MIUI » Cài đặt này sẽ có hiệu lực sau khi bạn khởi động lại thiết bị.

Bật Nguồn không xác định

Cài đặt » Thông tin bổ sung » Riêng tư » Bật Nguồn không xác định