PUBG MOBILE KR APK

PUBG MOBILE KR

1.6.0

Tải về PUBG MOBILE KR APK cho Android - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

qr

Phiên bản mới nhất

TênPUBG MOBILE APK
Phiên bản1.6.0 (15527)
Cập nhật14 th 09, 2021
Nhà phát triểnKRAFTON, Inc.
IDcom.pubg.krmobile
Lượt cài đặt10.000.000+
Thể loạiTrò chơi, Hành động

Trò chơi PUBG MOBILE KR

Kỳ nghỉ hè này là tất cả về các câu hỏi! Chỉ cần đăng nhập, bạn sẽ nhận được phần thưởng!

▶배틀그라운드 모바일 대규모 여름방학 이벤트 묻.따.남.다!◀
8/6(금) ~ 8/8(일) 단 3일만,
배그 모바일 접속 하고, 하이버/브랜디 이벤트 페이지에 인게임 ID를 남기면
추첨을 통해 다양한 머템 득템의 기회가 옵니다!
지금 바로 배틀그라운드 모바일 접속하고, 머템 받아 가세요!

▶클래식 모드 업데이트◀
이제 모바일 배그 게임 에서 치료 아이템을 던질 수 있습니다.
모바일 배그 신규 보급 경기관총이 MG3가 등장합니다.

▶하이테크놀로지 테마 모드◀
모바일 배그 에란겔의 변신!
테슬라 슈퍼 공장에서 미션을 달성하여 테슬라의 Model Y 자동주행을 경험하세요
배그 모바일 게임에서 무인 열차, 무중력 오토바이 및 다양한 과학 전투 기술들도 체험할 수 있습니다.

▶배틀그라운드 모바일x프로미스나인◀
배그 모바일에서 프로미스나인 노래를?
배그 모바일의 다양한 이벤트로 프로미스나인 앨범들을 모으면 음원을 들을 수 있습니다.

▶로얄패스 개편 및 신규 시즌◀
모바일 배그 게임에 로얄패스가 새롭게 개편됩니다.(7/14)
짧아진 시즌과 조정된 미션들로 더 수월하게 레벨을 달성하세요.

▶배틀그라운드 (PUBG) 모바일 게임 소개◀
배그 모바일 게임은 다수의 유저들이 배틀로얄 전장에서 총기 및 각종 전투 아이템을 활용하여 각자의 전략으로 최후의 승자를 가려내는 서바이벌 형식의 fps 배틀로얄 모바일 게임입니다.

배틀그라운드 (PUBG) 모바일 게임의 리얼한 서바이벌 배틀로얄 전장
배그 모바일 게임은 언리얼 엔진 4를 기반으로 한 HD 그래픽과 3D 사운드로 리얼한 전장을 구현했습니다.
실존하는 다양한 서바이벌 무기와 전투 장비들, 실제 총기 사운드 등을 통해 모배는 생생한 fps 배틀로얄 전투 체험감을 선사합니다.

▶배틀그라운드 (PUBG) 모바일은 유료 아이템 구매 시 별도의 요금이 부과됩니다.
▶배틀그라운드 (PUBG) 모바일 게임 App은 한국 지역에서 제공되는 컨텐츠에 한해 이용 가능합니다.

▶배틀그라운드 (PUBG) 모바일 접근권한 안내◀
[모배 선택권한]
- 사진/미디어/파일: 권한 거부 시 배그 모바일 게임 플레이 시 인게임 스크린샷 공유, 업로드, 저장 등 기능을 사용할 수 없습니다.
- 오디오 녹음/재생: 권한 거부 시 배그 모바일 게임 플레이 시 말하기, 녹음 기능을 사용할 수 없습니다.
* 선택적 권한은 동의하지 않으셔도 배그 모바일 게임 이용이 가능합니다.
* 모배 게임 접근 권한은 재설정하거나 철회할 수 있습니다.

[모배 접근권한 철회 방법]
- 안드로이드 6.0이상 버전
1. 모배 게임 접근 권한 별 철회 방법: 설정 > 모배 앱 > 더보기(설정 및 제어) > 앱 설정 > 앱 권한 > 접근권한 선택 > 접근권한 동의 또는 철회 선택
2. 앱 별 철회 방법: 설정> 앱 > 모배 게임 앱 선택 > 권한 선택 > 접근권한 동의 또는 철회 선택

- 안드로이드 6.0미만 버전
운영체제 특성 상 접근 권한 별 철회가 불가능하므로, 모배 게임 앱을 삭제하는 경우에만 접근 권한 철회가 가능합니다.

▶ 배틀그라운드 (PUBG) 모바일 공식 문의 URL◀
https://pubgmobile.helpshift.com

▶ 배틀그라운드 (PUBG) 모바일 개인정보 처리방침◀
https://cafe.naver.com/battlegroundsmobile/1363326

▶ 배틀그라운드 (PUBG) 모바일 서비스 이용 약관◀
https://cafe.naver.com/battlegroundsmobile/1363325
----
개발자 연락처 :
연락처 : 031-698-3311
사업자 등록 번호 : 220-87-45316
통신판매 신고 번호 : 2014-경기성남-0194
통신판매업 신고기관명 : 경기도 성남시청
Đọc thêm