+ Поместите блюдо + оплата счетов + Принтер счет-фактура

Реклама

Последняя версия

Версия
Обновить
20 июн. 2019 г.
Разработчик
Категория
Google Play ID
Количество установок
50+

App APKs

WAP Mobile APP

+ Đặt món từ thực đơn đồ ăn, thức uống
+ Thanh toán hóa đơn, tách hóa đơn
+ Xuất hóa đơn ra máy in POS, máy in có kết nối mạng, máy in trên điện thoại
Подробнее…

Реклама