qr

BAIBULI ERIKWERA Runyankore APK

BAIBULI ERIKWERA Runyankore - Rukiga Bible 1964

Version1.1.006 (110006)
UpdatedJul 03, 2019 (2 years ago)
DeveloperDigital.Bible
CategoryApps, Books & Reference
IDbible.global.runyankore
Installs10,000+

Egi (Runyankore - Rukiga Baibuli ey’ahari intaneti) ni Baibuli y’omu nshaho. Tugikozire tworekyereire aha Kigambo kya Ruhanga kyonka hatariho kindi kyoona kiri kukuteganisa. Aha maisho ahu orikurondera eki orikwenda omuri Baibuli, kyanguhi munonga hamwe n’ebindi ebirungi ebiri kwijiraho nka okugikozesa nari okugishoma n’obu intaneti yakuba etariho.

Ebi erikukora:
– Okugikozesa otiine intaneti
– Okuhurikiza
– Okusherura emigane nari ebigambo ebikuru
–Ebiri kwongyera kushoborora/ Ebyahandiikirwe ebiri kweshushaniriza
– Okutorana eshura nari enyiriri omu bwiira
– Okuhindura emiringo ya Baiburi hatariho kuteganisibwa kwoona.

Banyin’obushoborozi nab’ekitongore ekya Baibuli omuri Uganda


Email: support@bibles.org

See more
See more

See more